Verksamheten

Verksamheten

Våra öppettider är förnärvarande, enligt föräldrarnas önskemål och behov, 8.00-17.00.

Då vi följer kommunens ramtider 6.30-18.30 kan öppethållandet ändras direkt om det skulle uppstå behov av andra lämnings- eller hämttider. Vi kan, helt enligt Stockholms stads riktlinjer, hålla öppet alla helgfria vardagar förutom julafton-, nyårsafton och midsommarafton.

 

Morgonen inleds med frukostmål och samlingar när alla barn kommit.

Därefter går en del av barngruppen ut, oftast de yngsta. Den andra delen av gruppen är kvar inne och har möjlighet att arbeta med montessorimaterialet eller annat pedagogiskt material, skapande verksamhet i vår Ateljé, temainriktade projekt i mindre grupper eller rollek av olika slag.

Vi har många teatrar och muséer i närheten av förskolan och besök där ingår hela tiden som en naturlig del av verksamheten.

Pedagogerna jobbar hela tiden aktivt med att stimulera varje barn med rätt aktiviteter på rätt nivå, så att varje barn får möjlighet att utvecklas och utmanas i sin egen takt. Vår höga personaltäthet  gör att vi kan dela upp barngruppen i smågrupper där 1 eller 2 pedagoger kan arbeta utifrån barnens specifika behov, intressen och förutsättningar.

 

Mitt på dagen serveras lunch vid olika småbord för att måltiden ska kunna bli en trivsam stund för samtal och lärande där alla kan känna sig delaktiga och få komma till tals. Luncherna levereras till förskolan av en cateringfirma, specialiserad på skolmat. Maten är i möjligaste mån ekologisk och serveras tillsammans med flera sorters grönsaker. Matsedeln är varierad med både vegetariska rätter, kött och fisk. Alla former av särkost kan levereras till förskolan.

 

Efter lunch är det dags för sov- eller läsvila, där ett viktigt inslag alltid är högläsningen.

 

De som varit ute på förmiddagen är vanligtvis inne på eftermiddagarna för pedagogiska aktiviteter och lek medan de andra går ut för det mesta.

Förskolan disponerar ingen innergård, vilket gör att vi i gengäld varje dag kan utnyttja alla de härliga parker och grönområden som finns runt omkring oss, Tessinparken, Humlegården, Blockhusudden m.m. Och med två utbildade Skogsmulle-pedagoger så blir det Mulle-dag minst en gång i veckan på Skansen eller i Lill jansskogen. Naturen och dess kretslopp får stor uppmärksamhet hos oss.

 

De olika mellanmål som serveras under dagen äts antingen ute eller inne beroende på aktivitet och väderlek.


Personalen


Följande pedagoger arbetar hos oss:

Vi tror att hög personaltäthet och välutbildade pedagoger är en förutsättning för att barnen ska utvecklas och trivas som individer och som grupp.

 

På förskolan arbetar just nu 6 pedagoger med 21 barn som 1 – 5 år gamla. Flera av pedagogerna arbetar deltid vilket gör att vi kan bemanna verksamheten optimalt och ha flest pedagoger på plats under de tider då de behövs som bäst.

 

Följande pedagoger arbetar hos oss:

 

Malin Glansborg, Förskollärare och biträdande rektor

 

Eva Gumpert, Förskollärare, rektor och skolchef

 

Maria Hårdh, Barnskötare ansvarig för Skogsmulleverksamheten

 

Anna Luvö Nilsson, Förskollärare och montessorilärare

 

Tina Rodriguez, Barnskötare

 

Katharina Rosberg, Barnskötare


Pedagogiska mål

Vi vill ge alla barn på vår förskola möjligheten att i en trygg och tillåtande miljö utveckla sin självkänsla och självtillit.

 Våra lokaler är välkomnande och inspirerande för att väcka barnets nyfikenhet, lust till lärande och lek, men där ska också ges plats för lugn och ro när man behöver det.

 

Vi tycker att det är viktigt att betona alla människors lika värde och allas rätt att uttrycka sig fritt.

Grunden till vårt pedagogiska arbete finns i Maria Montessoris pedagogik och barnsyn, men vi låter även andra pedagoger influera vårt arbete. Ramen för verksamheten finns samlad i Förskolans Läroplan och i Barnkonventionen.

 

Vi, liksom Maria Montessori, tror på det kompetenta barnet. Vi vill se lyckan hos barnet när det får känna tillfredställelsen i att klara av saker själv i sin vardag . Därför ska allt material finnas tillgängligt på en nivå så att barnen själva kan välja vad de vill använda och själva kunna plocka fram vad de vill göra. ”Hjälp mig att göra det själv”.

 

Vi vill att miljön på vår förskola ska vara välorganiserad och inbjudande för att ge varje barn möjlighet till inspirerande möten med andra barn och med intresserade och kunniga pedagoger.

 

 

Det pedagogiska arbetet utgår från barnets intressen och behov. Pedagogerna har en kontinuerlig planering och efterföljande reflexioner tillsammans med barnen och varandra för att kunna utveckla arbetet vidare och uppnå Läroplanens mål.

 

Vi vill ge barnen på förskolan möjligheten att uppleva rikedomen i kulturen och naturen som finns i Stockholm, ge dem möjligheter till skapande verksamhet och naturvetenskapligt utforskande. Därför ser vi till att gå på teater, konserter och på muséer så ofta som det går.

 Med en riklig tillgång till böcker på förskolan och mycket högläsning som en del i det pedagogiska arbetet vill vi stimulera barnens språkutveckling och ge dem ett rikt ordföråd.

 

Eftersom vi är mycket ute i skog och mark får barnen möjlighet att lära känna naturen och dess kretslopp. Det är också tycker vi, den bästa platsen att öva sin grovmotorik och där finns många möjligheter till samspel i olika fantasi- och konstruktionslekar. Som medlemmar i Friluftsfrämjandet kan förskolan ta del av deras utbildningsmaterial.

 

Vi lägger också stor vikt vid hur man bemöter varandra både på förskolan och när vi är ute, att kunna visa hänsyn och lyssna på andra, att hjälpa till och att vara ”en bra kompis”.